ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»

Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30η Μαρτίου 2020.
Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον, είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι 5ετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, δηλαδή μετά την 21.04.2020.


1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οι μικρές και μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.
Σημειώνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση, δρομολογείται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.


2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

 • οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ.651/2014 ή να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά ν’ αντιμετώπισαν προβλήματα ή να κατέστησαν λόγω του κορωνοϊού και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση,
 • οι επιχειρήσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,
 • οι επιχειρήσεις να μην είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
 • δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ, που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

«Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσει

 • Εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρι για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.
 • Εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
 • Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροι τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,
 • Εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης
 • Εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
  1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 κα
  2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITD A interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Τα αιτήματα υποβάλλονται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)( www.aade.gr/mybusinesssupport ). Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
(α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
− απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312
της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
− διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,
(β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
− απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:
1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
3) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
− διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
3) τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.
Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν:
− τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα έως την 21.4.2020